Regulamin Konkursu

17.09.2021

REGULAMIN KONKURSU
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wytypuj wynik meczu”.
2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest KH Polonia Bytom.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie klubu na Facebooku https://www.facebook.com/KHPoloniaBytom w dniach 17-18.09.2021 (do godziny 17:00).

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego,
b) nie jest pracownikiem KH Polonii Bytom,
c) nie jest członkiem rodziny pracownika KH Polonii Bytom.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
b) pod postem konkursowym na stronie na Facebooku wytypować wynik jakim skończy się mecz MHL pomiędzy KH Polonią Bytom a HK Opole.
c) w przypadku kilku Uczestników, którzy dobrze wytypują wynik, liczy się kolejność zgłoszeń.
d) każdy Uczestnik może wytypować tylko jeden wynik meczu.
e) odpowiedzi nie mogą być edytowane. Zmianę typu Uczestnik musi podać w odpowiedzi na swój poprzedni komentarz, do 18.09.2021 do godziny 17:00.
f) za dobry typ uważa się ostateczny wynik meczu, biorący pod uwagę ewentualną dogrywkę lub serię rzutów karnych. Wyniki remisowe nie będą brane pod uwagę.

§ 3
NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest oficjalny krążek KH Polonii Bytom.
2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na stronie na Facebooku, wytypuje poprawnie wynik meczu MHL pomiędzy KH Polonią Bytom a HK Opole. Liczy się kolejność zgłoszeń.
3. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Facebook do 5 dni roboczych po zakończeniu Konkursu.
4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć do 01.10.2021 do godz. 12:00, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
5. Zwycięzca Konkursu będzie mógł odebrać nagrodę w siedzibie klubu KH Polonia Bytom na Lodowisku im. Braci Nikodemowiczów przy ul. Kazimierza Pułaskiego 71 w Bytomiu.
6. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez KH Polonię Bytom.
7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia i nazwiska.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. Dane będą przetrzymywane do 2 tygodni od rozpoczęcia konkursu, a po tym czasie zniszczone.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.bytomski-hokej.pl

prepared by sid & kofa ice hockey freaks