Regulamin zakupu biletów

Regulamin zakupu biletów drogą elektroniczna na mecze rozgrywane na Lodowisku im. Braci Nikodemowiczów w Bytomiu za pośrednictwem witryny internetowej https://www.bytomski-hokej.pl/

Spis treści:

 1. Słowniczek pojęć
 2. Postanowienia ogólne
 3. Zakup biletów drogą elektroniczną
 4. Płatność za bilety
 5. Zwrot biletów
 6. Ochrona danych osobowych
 7. Reklamacje
 8. Postanowienia końcowe
I. Słowniczek pojęć

Regulamin – niniejszy zakupu biletów na mecze rozgrywane w na Lodowisku im Braci Nikodemowiczów w Bytomiu za pośrednictwem witryny internetowej https://www.bytomski-hokej.pl/b przez Operatora Witryny;
Witryna – strona internetowa https://www.bytomski-hokej.pl/bilety
Operator Witryny – Klub Hokejowy „Polonia” w Bytomiu wpisana do rejestru stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000788577, adres wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Klub Hokejowy „Polonia”, 41-902 Bytom ul. Pułaskiego 71, NIP: 6263034241, REGON: 383491171, adres poczty elektronicznej (e-mail): sekretariat@bytomski-hokej.pl, telefon: +48 576 444 613, zwany dalej “Operatorem Witryny”
Użytkownik – osoba dokonująca rezerwacji miejsc oraz zakupu biletów za pośrednictwem Witryny;

II. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki dokonywania zakupu biletów na mecze za pośrednictwem Witryny, która jest obsługiwana i zarządzana przez Operatora Witryny.
Operator Witryny świadczy usługi za pośrednictwem Witryny w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu. Operator Witryny zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości Użytkowników Witryny poprzez zamieszczenie informacji o zmianie w Witrynie i umieszczenie w Witrynie zmienionego Regulaminu.
Przed skorzystaniem z procesu zakupu biletów za pośrednictwem Witryny, Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić fakt zapoznania się z nim i zaakceptowania jego treści poprzez „kliknięcie” opcji „akceptuję” w oknie otwieranym automatycznie w Witrynie.

III. Zakup biletów drogą elektroniczną

Zakupu biletów można dokonywać on-line na stronie internetowej KH Polonia Bytom o adresie https://www.bytomski-hokej.pl/
W celu zakupu biletu należy wypełnić formularz zakupu poprawnymi i aktualnymi danymi oraz stosować się do instrukcji zawartych na stronie. KH Polonia Bytom prosi o uważne i kompletne wypełnienie formularza. Nie zastosowanie się do instrukcji może spowodować brak możliwości skutecznego zarezerwowania lub nabycia biletu.
Użytkownik może dokonać zakupu biletu drogą elektroniczną.
Podczas procesu zakupem biletu Użytkownik nie wybiera miejsca na Lodowisku im Braci Nikodemowiczów w Bytomiu.
Miejsca na Lodowisku im Braci Nikodemowiczów w Bytomiu nie są przypisywane do danego biletu.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania formularza zakupu zamieszczonych na stronie prosimy o niezwłoczny kontakt na adres e-mail sekretariat@bytomski-hokej.pl. Informujemy również, że jest on podstawą i warunkiem skutecznego składania reklamacji z tytułu niemożliwości bądź utrudnień w zakupie biletów online.
Po dokonaniu zakupu i opłaceniu biletu, zgodnie z postanowieniami Rozdziału IV Regulaminu można dokonać samodzielnego wydruku biletu w domu lub zapisać go w telefonie. Prosimy o niezwłoczne zweryfikowanie poprawności i zgodności z Państwa zamówieniem danych zawartych na bilecie, w szczególności: tytułu, daty i godziny meczu.
Druk biletu stanowi tytuł do udziału w meczu, a jego okazanie jest warunkiem wejścia na Lodowisko im Braci Nikodemowiczów w Bytomiu
W przypadku zakupu biletu ulgowego, warunkiem udziału w meczu jest również okazanie obsłudze dokumentu potwierdzającego uprawnienie do zniżki.
Do zakupu biletu ulgowego uprawnieni są:

 • Emeryci i renciści na podstawie legitymacji emeryta lub rencisty (legitymacja ZUS lub innego zakładu ubezpieczeń społecznych) wraz z dokumentem tożsamości;
 • Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych do dnia 31 grudnia roku ukończenia 24 roku życia na podstawie legitymacji szkolnej;
 • Studenci szkół wyższych na podstawie legitymacji studenckiej (bez ograniczenia wieku);
 • Osoby niepełnosprawne na podstawie Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej.

Dzieci do ukończenia 6 roku życia mogą uczestniczyć w meczach organizowanych przez Operatora za darmo tylko i wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna, który posiada ważny bilet na dany mecz.

IV. Płatność za bilety

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
Płatność za bilet zamówiony za pośrednictwem Witryny możliwa będzie za pomocą strony internetowej pod adresem: https://pay.bm.pl/, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia, na zasadach określonych w regulaminie dokonywania wpłat w ww serwisach płatniczych.
Użytkownik ma możliwość zapłaty za zamówione Bilety wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych na: https://pay.bm.pl/

Dostępne formy płatności:

1. Karty płatnicze:

 • Visa
 • Visa Electron
 • Mastercard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

2. Przelew bankowy.

3. BLIK.

Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych biletów.
Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie później niż w terminie 15 minut od złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności zamówienie Użytkownika zostanie anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
Ceny wskazane na stronach Witryny, w potwierdzeniu zamówienia oraz na bilecie są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Po dokonaniu zapłaty Użytkownik otrzyma potwierdzenie w formie wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia.
Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej: https://pay.bm.pl/

V. Zwrot biletów

Zakupione bilety nie podlegają wymianie na bilety w innej cenie, na inny mecz, czy też na inny dzień.
Na podstawie art. 38 pkt. 12 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
Bilet uznaje się za ważny od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

VI. Ochrona danych osobowych

W związku zakupu biletów za pośrednictwem Witryny, Użytkownik przekazywać będzie Operatorowi Witryny dane osobowe Użytkownika. Administratorem danych osobowych jest Operator Witryny.
Podanie danych osobowych przez Użytkowników Witryny jest dobrowolne jednak jest niezbędne dla realizacji celów, wskazanych poniżej, w szczególności dla możliwości przeprowadzenia procesu zakupu on-line biletów na mecz.
Dane osobowe przetwarzane są przez Operatora Witryny wyłącznie w celu skorzystania z produktów/usług świadczonych przez Operatora Witryny, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (tj. zawarcia i realizacji swoistej umowy) i f (tj. prawnie uzasadnionego interesu) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w szczególności w celu realizacji zakupu biletów on-line na mecz, jak też rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, rozliczenia, archiwizacji, kontaktu. Dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane w celu usług własnych prowadzonego w formie tradycyjnej (papierowej) lub w innych celach wskazanych każdorazowo w odrębnej klauzuli lub odrębnych klauzulach dotyczących zgody na przetwarzanie danych osobowych. Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
W przypadku zakupu biletu przez Użytkownika, jego dane osobowe mogą być przekazane operatorom płatności obsługującym serwisy, o których mowa w rozdziale IV pkt. 1 jedynie w celu i w zakresie niezbędnym do umożliwienia dokonania płatności. Podmioty, którym dane są udostępniane, są odrębnymi administratorami tych danych. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania także u tych podmiotów. Z wyjątkiem powyższego przypadku oraz przypadków szczegółowo określonych w odrębnych klauzulach zgody na przetwarzanie danych osobowych, postanowieniach Regulaminu, przypadkach ujawnienia danych pracownikom lub współpracownikom Operatora Witryny lub podmiotom udzielającym wsparcia Operatorowi Witryny na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych lub przypadkach określonych przepisami prawa (jak np. udostępnienie danych osobowych zawartych w korespondencji papierowej operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu dostarczenia korespondencji, udostępnienie danych osobowych organom państwowym), dane osobowe Użytkowników przekazane Operatorowi Witryny nie będą udostępniane osobom trzecim.
Operator Witryny informuje, iż prośby o wyrażenie zgody kierowane są do osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które mogą takie oświadczenie złożyć we własnym imieniu.
Operator Witryny zapewnia, że dane osobowe przekazane Operatorowi Witryny przez Użytkowników będą zabezpieczone środkami technicznymi zapewniającymi najwyższy, zgodnie z obowiązującymi przepisami poziom bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników.
Operator Witryny informuje, że Użytkownik ma możliwość skorzystania z aktualnie dostępnych promocji organizowanych przez Operatora Witryny. Szczegóły i warunki promocji opisane będą każdorazowo w osobnych regulaminach promocji udostępnianych Użytkownikom poprzez Witrynę. Skorzystanie z promocji jest możliwe na warunkach każdorazowo wskazywanych w regulaminie promocji. Operator Witryny informuje, że dane osobowe Użytkownika korzystającego z promocji będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w regulaminie promocji, w szczególności w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w promocji i jej realizacji oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Podanie danych do tego celu jest dobrowolne i Użytkownikom biorącym udział w promocji przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz ich poprawiania.
Operator Witryny informuje, że osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
Dane będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a w celach archiwizacyjnych – nie dłużej, niż jest to niezbędne do czasu upływu terminu na wniesienie roszczenia z tytułu świadczonej usługi, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

VII. Reklamacje

Użytkownik może złożyć reklamacje dotyczące procesu zakupu biletów za pośrednictwem adresy e-mail w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia dokonania zakupu.
Reklamacja może zostać przesłana do Operatora Witryny przy pomocy poczty elektronicznej korzystając z zakładki Kontakt w Witrynie bądź na adres mailowy sekretariat@bytomski-hokej.pl
W reklamacji Użytkownik powinien wskazać, czego dotyczy reklamacja oraz wskazać nr transakcji, przy czym Operator Witryny nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dokonanie zakupu przez Użytkownika, w szczególności podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.
Reklamacja będzie rozpatrzona przez Operatora Witryny w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania przez Operatora Witryny reklamacji. O rezultacie rozparzenia reklamacji Operator Witryny poinformuje Użytkownika na piśmie przesłanym pocztą elektroniczną w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji.
Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora Witryny nie wyłącza prawa Użytkownika do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.
W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika Operator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

VIII. Postanowienia końcowe

Operator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Operator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

prepared by sid & kofa ice hockey freaks